خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 18 - دي‌ماه 1392)