خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 17 - آذرماه 1392)