خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 16 - آبان‌ماه 1392)