خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 15 - مهرماه 1392)