خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 14 - شهريورماه 1392)