خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره 12 - خردادماه 1392)