خبرنامه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (شماره ۴ - مهر ماه 1391)