خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 47 - بهمن‌ماه 1395)