خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 46 - دی‌ماه 1395)