خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 44 - مهرماه و آبان‌ماه 1395)