خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 43 - شهریورماه 1395)