خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 42 - تیرماه و مردادماه 1395)