خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 41 - خردادماه 1395)