خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 40 - فروردین‌ماه و اردیبهشت‌ماه 1395)