خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 38 و 39 - بهمن ماه و اسفندماه 1394)