خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 36 و 37 - آذرماه و دی‌ماه 1394)