خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 35 - مهرماه و آبان‌ماه 1394)