خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 34 - مردادماه و شهریورماه 1394)