خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 32 - خردادماه 1394)