خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 28 - دی‌ماه 1393)