خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 26 - آبان‌ماه 1393)