خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 25 - شهريورماه و مهرماه 1393)