خبرنامه الگوي اسلامي ايراني پيشرفت (شماره 24 - مردادماه 1393)