تدابیر ‏و ‏الگوهای ‏نظری ‏اجتماعی‏-‏سیاسی ‏پیشرفت‏: ‏گزیده ‏مقالات‏‏ ارائه شده ‏در‏ ‏ کنفرانس‌های ‏یکم ‏تا‏ پنجم ‏الگوی ‏پیشرفت

زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
552
سال: 
1397
شابک: 
‏۹۷8-600-886۵
نظر: 
میانگین: 1 (1 رای)
فایل منتشر شده: