تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات (برنامه‌های) آمایش در کشورهای منتخب

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
160
سال: 
1395
شابک: 
0 - 7611 - 60
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
73

چکیده
برنامه‌ریزی آمایش فرآیندی است جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه‌ریزی و فراهم آوردن موجبات آن از جهت انطباق با برنامه‌های کلان و ویژگی‌های منطقه‌ای. این برنامه‌ریزی تلفیقی است از برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی و توسعه فضایی جهت عمران هماهنگ در مناطق. برنامه‌ریزی آمایش کامل‌ترین نوع برنامه‌ریزی بوده و معمولاً در سه سطح ملی، منطقه‌ای و ناحیه‌ای با هدف تعادل بخشی میان سه عنصر اصلی «فضا، فعالیت و انسان» انجام می‌گیرد. دارای سه بعد برنامه‌ریزی اقتصادی، برنامه‌ریزی اجتماعی و برنامه‌ریزی آمایش (آمایش سرزمین) می‌باشد. «برنامه‌ریزی آمایش» یا «آمایش سرزمین» بعد اصلی برنامه هر منطقه بر مبنای آمایش فضایی و لحاظ کردن دیگر ابعاد در آن ارائه می‌شود. از آنجا که برنامه‌ریزی آمایش با رویکردهای مختلفی در کشورهای جهان اجرا شده است، مطالعه این تجارب و نتایج آن دلالت‌های آشکاری جهت برنامه‌ریزی مناسب و بومی مطابق با اقتضائات و شرایط مناطق ایران ارائه می‌کند. در این نوشتار با مروری بر این تجارب اصول حاکم بر برنامه‌ریزی آمایش در کشورهای مختلف را بیان می‌کنیم. همچنین از آنجا که از میان ابعاد سه‌گانه آمایش «جایگاه و منزلت انسان و نیازهای او» محور برنامه‌ریزی است، در این بررسی نگاه ویژه به ملاحظات ابعاد نیازهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و ... انسان در برنامه‌های آمایش را پیگیری می‌کنیم.
واژگان کلیدی: برنامه‌ریزی آمایش، آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، طرح‌ریزی کالبدی

فایل منتشر شده: