بررسی پیشران‌ها در گفتمان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت