الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی

زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
78
سال: 
1394
شابک: 
9- 44- 7611 -
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
33

چکیده
هدف- هدف از این پژوهش ایجاد درک عمیقی از موضوع پیشرفت و فرآیند نظریه‌پردازی دست‌اندرکاران در حوزه خاص علم و فناوری، یعنی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی می‌باشد.
روش‌شناسی - پژوهش حاضر نوعی مطالعه کیفی از روش‏ ترکیبی اکتشافی، بر اساس بررسی اسناد مختلف و همچنین انجام مصاحبه و استفاده از دیدگاه 18 نفر از صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی که در حوزه علم و فناوری دارای تجارب و فعالیت‌های علمی بوده‌اند. به منظور کشف عوامل کلیدی تأثیرگذار بر پیشرفت علم و فناوری به ویژه عوامل سرمایه‌ اجتماعی و سرمایه انسانی همکاری و مشارکت داشته‌اند.
یافته‌ها – مقوله‌هایی با عنوان طبقه محوری، زیرساخت نرم سرمایه‌های اجتماعی و انسانی شرایط علّی، مدیریت علم و فناوری و کنش‌ها و تعاملات، جایگاه علمی در جامعه جهانی و بستر حاکم، علم متصل به دین و شرایط مداخله‌گر، ماهیت علم و فناوری و پیامد(ها)، پیشرفت علم و فناوری کشف شد.
مقوله طبقه محوری: زیرساخت نرم سرمایه‌های اجتماعی و انسانی با ویژگی‌های سیاست‌گذاری علم و فناوری، قوانین موضوعه، علم به عنوان زیرساخت نرم بخش‌های دیگر، نقش مشترک سرمایه‌های اجتماعی و انسانی.
مقوله شرایط علّی: مدیریت علم و فناوری با ویژگی‌های سرمایه‌گذاری مالی، زیرساخت فنی، ایجاد فضای نوآوری علمی، محصول علم، چرخه علم و فناوری، توسعه رشته‌های علوم با اولویت علوم انسانی.
مقوله بستر حاکم: علم متصل به دین با ویژگی‌های علم متصل الهی، علم هدایتگر، علم و عدالت علم ابدی
مقوله شرایط مداخله‌گر: ماهیت علم و فناوری با ویژگی‌های علم و فناوری نافع، علم و فناوری ظرفیت ساز، علم و فناوری صائب
مقوله کنش‌ها و تعاملات: جایگاه علمی در جامع جهانی با ویژگی‌های اقتدار علمی، تعامل بین‌المللی، علم و استقلال، علم درون‌زا.
مقوله پیامد(ها): پیشرفت علم و فناوری با ویژگی‌های ايجاد روح علم خواهی در فرد و جامعه، تولید علم، توسعه فناوری، استفاده از علم و تجارب بشری.
محدودیت‌ها – به دلیل اینکه موضوع الگوی اسلامی - ایرانی مبحث جدیدی است منابع و مستندات با محدودیت همراه است.
ارزش- نوشتار موجود درباره علم و فناوری و بر اساس مبانی اسلامی و ایرانی مفهوم‌سازی و نظریه‌پردازی متمرکز می‌شود. پژوهش حاضر از آن جهت دارای نوآوری است که به بررسی کیفی و واکاوی و کشف داده‌ها، مفاهیم و طبقه‌ها به عنوان شالوده نظریه و ارتباط آنها با یکدیگر می‌پردازد. نتیجه‌گیری این پژوهش حاکی از ضرورت توجه به سازگاری مدیریت علم و فناوری و سیستم تعلیم و تربیت با ماهیت علوم و ضرورت متصل بودن علم و عالم به دین برای شکوفایی واقعی و کامل ظرفیت استعدادهای فردی و جمعی در نیل به تعالی و سعادت بشر می‌باشد.
واژگان کلیدی: الگوی اسلامی - ایرانی، پیشرفت، علم و فناوری، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی.

فایل منتشر شده: