تحلیل و تبیین مبانی نظریه‌ها و روش‌شناسی متعارف آمایش سرزمین

موضوع: 
زبان: 
زبان اصلی: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
70
سال: 
1395
شابک: 
5- 68 - 7611
نظر: 
هنوز نظری ثبت نشده
شماره: 
67

به منظور ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یکی از چارچوب‌های مهم، مطالعه آمایش سرزمین است. آمایش سرزمین با ویژگی‌های خاص خود در راستای توسعه مناطق به کار گرفته شده است ولی در کشور به دلایل متعدد هنوز جنبه اجرایی واقعی به خود نگرفته است.
هدف تک‌نگاشت حاضر بررسی ویژگی‌های نظریه‌ها و روش‌شناسی مورد استفاده در جهان کنونی است که از آن تحت عنوان آمایش سرزمین متعارف یاد شده است. این مطالعه به این دلیل انجام گرفته است تا با بررسی دقیق ویژگی‌های آن بتوان نکات مثبتی که قابلیت استفاده در آمایش بنیادین را دارد استخراج و تبیین نمود. نظریه‌های متعددی از ابتدا تاکنون برای آمایش سرزمین متعارف ارائه شده است که در این تک‌نگاشت مهم‌ترین آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نظریه‌های مطرح شده عبارت‌اند از: ون تونن، کریستالر، قطب رشد، مرکز پیرامون، مرکز رشد، برگشت تمرکز، میسرا، زیست منطقه. هریک از این نظریه‌ها در زمان‌ها و مناطق مورد اجراء خود از جذبه زیادی برخوردار بوده و نتایج مثبتی را در توسعه مناطق داشته است، ولی به مرور زمان مشکلات خاص خود را نمایان کرده که منجر به ارائه نظریه‌های جدید گردیده است. به عبارت دیگر این نظریه‌ها به تدریج روند تکاملی خود را طی نموده تا به وضعیت کنونی رسیده است.
از ابعاد دیگر تک‌نگاشت حاضر تشریح روش‌شناسی مورد استفاده در تدوین برنامه آمایش سرزمین است که در حالت کلی از چهار مرحله تدوین چارچوب کلی، مطالعه وضع موجود، تحلیل وضع موجود و ارائه طرح آمایش سرزمین شکل می‌گیرد. هریک از این مراحل از زیرمجموعه‌های متعددی تشکیل شده است که در نهایت منجر به تدوین برنامه آمایش سرزمین می‌گردد. مقایسه ویژگی‌های روش‌شناسی در نظریه‌های مختلف فوق‌الذکر از موارد مورد توجه در این تک‌نگاشت می‌باشد. مطالعه وضعیت نظریه‌ها و روش‌شناسی موجود آمایش سرزمین بیانگر نکات مثبت بسیار زیادی بوده که در مطالعات آمایش سرزمین کشور به آنها توجه شده است ولی در عین حال استفاده از این چارچوب‌ها در کشور به منظور تأمین اهداف الگوی اسلامی- ایرانی نیازمند بازنگری و بازاندیشی در آنها می‌باشد که بتوان به عنوان آمایش بنیادین، طرح نویی دراندازد و روح اسلامی- ایرانی را در تهیه طرح آمایش سرزمین کشور بگنجاند.
واژگان کلیدی: آمایش سرزمین، نظریه‌های توسعه، روش‌شناسی آمایش سرزمین، ایران

فایل منتشر شده: 

دیدگاه‌ها

سلام من فایل کامل کتاب را نیاز دارم. کجا می تونم آن را دریافت کنم؟