راهبردهای‌ آمایش‌ بنیادین‌ مبتنی‌ بر‌ تغییر‌ آب‌و‌هوا

موضوع: 
زبان: 
انتشارات: 
محل انتشار: 
تعداد صفحات: 
75
سال: 
1397
شابک: 
978-600-8865-
نظر: 
میانگین: 1 (1 رای)
شماره: 
100

به منظور شناسایی ابعاد و اثرهای موضوع تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی بر آمایش بنیادین سرزمین کشور این تک‌نگاشت در فصل اول به تبیین مفاهیم اولیه تغییر آب و هوا و گرمایش جهانی پرداخته است، فصل دوم این تک‌نگاشت سعی نموده وضعیت گرمایش جهانی و تغییرات عناصر آب و هوایی را در طی 50 سال آینده که مدنظر الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت می‌باشد به تصویر کشد و بر مبنای تصویر به دست آمده اثرهای آن را در سه بعد اصلی از آمایش بنیادین یعنی انسان، فعالیت و محیط (طبیعی و انسان ساخت) تبیین نماید. به همین منظور در فصل سوم اثرهای گرمایش جهانی در بعد فعالیتی آمایش مورد توجه قرار گرفته و سه بخش فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری مورد بحث واقع شده است. فصل چهارم به بررسی ابعاد موضوع در حوضه محیط سکونتگاهی و زیرساخت‌های آن پرداخته است. فصل پنجم نیز ابعاد انسانی و ویژگی‌های فرهنگ انسانی در مواجه با گرمایش جهانی بررسی شده است. فصل آخر نیز به نتیجه‌گیری از مباحث طرح شده و ارائه راهبردهای مناسب برای مواجه به این پدیده اختصاص یافته است.
واژگان کلیدی: تغییرات آب و هوا، گرمایش جهانی، آمایش سرزمین، آمایش بنیادین، ایران.

فایل منتشر شده: 

دیدگاه‌ها

از ضرورتها و مطالعات پایه مبنایی است.