دکتر علی اصغر پورعزت

بودجه‌بندی عدالت محور برای پیشرفت فرامنطقه‌ای

هنوز نظری ثبت نشده

مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه

هنوز نظری ثبت نشده