خانه

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی

میانگین: 5 (1 رای)

جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت

میانگین: 5 (1 رای)

اندیشه دین‌شناخت پیشرفت، اندیشه ولایتمند مدیریت تغییر

میانگین: 2.7 (3 رای)

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی

هنوز نظری ثبت نشده