خانه

شاخص‌ها و نماگرهای معنویت اصیل اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چالش «ناپایداری توسعه پایدار»

میانگین: 2 (1 رای)

بحران هویت و رسالت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی تربیت

میانگین: 4 (3 رای)

آینده‌پژوهی و برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای (با رویکرد الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)

هنوز نظری ثبت نشده

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

هنوز نظری ثبت نشده

مدیریت از طریق ارزشیابی عملکرد برای هدایت مسیر پیشرفت جامعه

هنوز نظری ثبت نشده

پارادایم تعالی جایگزین پارادایم توسعه: ضرورت تحول در چارچوب شاخص‌گذاری‌ برای پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده

آزادی اندیشه و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

هنوز نظری ثبت نشده

عدالت محیطی راهکاری برای تحقق پيشرفت و توسعه پایدار ملی

هنوز نظری ثبت نشده