تک نگاشت‌ها

اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

اندیشه دین‌شناخت پیشرفت، اندیشه ولایتمند مدیریت تغییر

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 70,000 ریال

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

طرحی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه اقتصاد

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال