تک نگاشت‌ها

بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

توسعه اسلامی- ایرانی بر مبنای پیوند با ریشه‌های فرهنگی و بومی با تأکید بر اجماع اندیشمندان حوزه و دانشگاه

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

بررسي انتقادي سرمايه‌داري به عنوان الگوي پيشرفت؛ پاراداوکس‌های میان مبانی، وعده‌ها و واقعیت نظام سرمایه‌داری

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نظریه ترکیبی عدالت: مبنای نظری عدالت در جمهوری اسلامی ایران

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

مراتب آزادی در الگوی اسلامی ايرانی پيشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 70,000 ریال

مفهوم، مبانی و شاخص‌های اصلی عدالت اجتماعی از منظر اندیشمندان اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

ارائه چارچوب و مدلی جهت شناسایی و رفع تعارضات بین برنامه‌های ملی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نویسنده: 
هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال