تک نگاشت‌ها

بت‌پرستی به عنوان سرطان روانی - معنوی؛ تبیین روانشناختی و ارایه پیشنهادهای درمانی در گستره الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 5 (1 vote)
قیمت: 70,000 ریال

تحلیل و تبیین مبانی نظریه‌ها و روش‌شناسی متعارف آمایش سرزمین

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

شاخص‌های سلامت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

زنان در توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

عدالت از دیدگاه اجتماع‌گرایان (با تاکید بر نظریه عدالت سندل) و رهیافت‌های آن برای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

هویت ایرانی و توسعه اجتماعی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

طراحی مدل توسعه هوشمند

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

تهیۀ الگوی سلامت روانی بر اساس شاخص‌های الگوی اسلامی ایرانی

میانگین: 5 (1 vote)
قیمت: 70,000 ریال