امور علمی و فناوری

لزوم‌ جایگزینی‌ پارادایم‌ حکمت‌ به‌ جای‌ پارادایم‌ مراقبت‌ در‌ الگوی‌ اسلامی‌ ایرانی‌ پیشرفت‌ نظام‌ بهداشتی‌ درمانی

میانگین: 3 (1 vote)
قیمت: 0 ریال

مبانی‌ پیشرفت‌ در‌ اندیشه‌ علامه‌ محمدتقی‌ جعفری

میانگین: 4.5 (2 رای)
قیمت: 0 ریال

تعدیل شاخص توسعه انسانی با رویکرد اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 5 (1 vote)
قیمت: 0 ریال

فقه الکترونیک در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

مبانی انسان‌شناختی پیشرفت در حکمت متعالیه

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

تحلیل پیشینه عملیاتی و تجربیات (برنامه‌های) آمایش در کشورهای منتخب

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

معرفت‌شناسي توسعه در سه دوره پيشامدرن، مدرنيته و پسامدرن

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

اندیشه پیشرفت، مسئله تمدنی انسان امروز در گستره‌ای چهارصد ساله (ارائه چارچوبی نظم یافته از آرای اندیشمندان حول اندیشه پیشرفت در غرب)

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

طراحی مدل توسعه هوشمند

میانگین: 4 (2 رای)
قیمت: 0 ریال