امور اقتصادی

امنیت اقتصادی نقد الگوی نئولیبرالی توسعه در پرتو الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

میانگین: 5 (1 vote)
قیمت: 70,000 ریال

آسیب‌شناسی الگوی بانکداری ایران

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 70,000 ریال

بودجه‌بندی عدالت محور برای پیشرفت فرامنطقه‌ای

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 70,000 ریال

نقش اصلاح نظام مالیاتی در الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

چالش جهانی انرژی و موقعیت ژئواکونومیک ایران در ساختار نوین اقتصاد سیاسی بین‌الملل

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

بررسی تطبیقی- تاریخی توسعه اقتصادی، سیاسی و نابرابری‌های اجتماعی در ایران و هند

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

نظریه اسلامی عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 50,000 ریال