مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس الگوی پیشرفت (جلد 12)