خانه

درآمدی بر اهمیت اندازه‌گیری و سنجه‌ها در الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

اصلاح اقتصاد بخش عمومی؛ محور اساسی الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

تفکر نرم در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

مدل‌های اقتصادی مناسب جایگاه انسان و سرمایه در الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت و مقایسه آن با سایر نظام‌های اقتصادی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

جامعه مطلوب در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

مبانی و راهبردهای جامعه پیشرفته و توسعه یافته اسلامی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

تقدم بُعد توحیدی و اعتقادی الگوی عدالت و پیشرفت

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال

اندیشه دین‌شناخت پیشرفت، اندیشه ولایتمند مدیریت تغییر

میانگین: 3 (2 رای)
قیمت: 0 ریال

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در علم و فناوری با تأکید بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی

هنوز نظری ثبت نشده
قیمت: 0 ریال